PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE:

 • sprawy o rozwód (z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie),
 • sprawy o separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny),
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów majątkowych małżeńskich,
 • sprawy o alimenty (na dziecko, na współmałżonka, podwyższenie, obniżenie, zabezpieczenie oraz egzekucja alimentów),
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • sprawy dotyczące uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy dotyczące rozliczenia konkubinatu.